Kolumne

četvrtak, 11. siječnja 2024.

Osvrt na fotografiju Nikole Šimića Tonina


Nikola Šimić Tonin briljira u izražavanju svoga umjetničkog duha kroz fotografije koje prikazuju atmosferične perspektive neba i obzora, toplinu dalmatinskog zavičaja i mora, prisnost i realnost seoskoga života te kompleksnost ljudskih portreta. Kroz osvrt na autorove fotografije nemoguće je ne donijeti zaključak kako ova umjetnička dijela uistinu pokazuju intimnu unutarnju perspektivu i način na koji autor promatra svijet.


Pri pogledu na njegovo izražavanje kroz fotografije neba i obzora, koje variraju od toplih saturiranih nijansi zalaska Sunca, turbulentnih i mračnih obzora, moćnih sivo-plavih oblaka nadolazećih oluja, pa sve do magličastih i nejasnih obzora ranog jutra, gledateljeva pažnja je u potpunosti zaplijenjena pri pogledu na čaroban način autorovog prikazivanja svijeta. Fotografije unutar spomenutih kategorija pružaju neupitan dokaz Šimić Toninovoga smjelog vladanja vizualnim elementima poput boje i kompozicije, te plijene pažnju publike svojom unikatnošću.


Autorova djela prikazuju toplinu i žegu dalmatinskog zavičaja kroz motive poput stabala borova, kamene kuće, valove i more, te vjerodostojno i realistično dočaravaju priobalno podneblje. Šimić-Tonin uspješno kreira svoj pogled na ono što ostatak Hrvatske naziva Dalmacijom, prikazivanjem vizualnih elemenata poput teksture i ritma. 


Jedno od najkarakterističnijih oblika autorovog osobnog umjetničkog izražavanja jest pozornost koju Šimić-Tonin pridaje prikazivanju određene perspektive, pa tako i seoskoga života. U svom nastojanju autor prikazuje cjelokupnost seoskoga zavičaja sa svim njegovim prepoznatljivim obilježjima poput starih ljudi, građevina i predmeta. Ova sveukupnost motiva osigurava raznolikost koja svraća pažnju publike na autorova djela.


Nijansirane i magličaste fotografije ljudskih portreta pridaju autoru specifičan i jedinstven umjetnički izraz ljudske figure koji je nepobitno originalan u svojoj cijelosti. Autorovi prikazi jutarnjih obzora prenose se na ljudsku figuru, što prikazuje umjetnikov neupitan talent i dokazuje njegovu spretnost u prenošenju vlastitih tehnika, karakterističnih njegovom umjetničkom izrazu, na različite motive.   potezom Šimić Tonin uspješno ostavlja likovnu ostavštinu u obliku unikatnog otiska u svijetu fotografije.


Mihael Banić, likovni kritičar

A review on Nikola Šimić Tonin's photography


Nikola Šimić Tonin excels in expressing his artistic spirit through photographs that showcase atmospheric perspectives of the sky and horizon, the warmth of the Dalmatian region and the sea, the intimacy and reality of village life, and the complexity of human portraits. Looking back at the author's photographs, it is impossible not to conclude that these pieces of art truly show an intimate inner perspective and the way the author observes the world.


When looking at his expression through photographs of the sky and horizon, which vary from the warm, saturated hues of the sunset, turbulent and dark horizons, and powerful grey-blue clouds of approaching storms all the way to the hazy and unclear horizons of the early morning, the viewer's attention is completely captured by looking at the author's magical way of presenting the world. The photographs within the listed categories provide unquestionable proof of Šimić Tonin's bold mastery of visual elements such as colour and composition while capturing the audience's attention with their uniqueness.

The author's artworks, which showcase the warmth and heat of the Dalmatian region through motifs such as pine trees, stone houses, waves, and the sea, faithfully and realistically evoke the coastal area. Šimić-Tonin successfully finds new perspectives and creates his own view of what the rest of Croatia calls Dalmatia, using visual elements such as texture and rhythm.

One of the most characteristic forms of the author's personal artistic expression is the attention that Šimić Tonin pays to portraying a certain perspective, including village life. In his effort, the author showcases the entirety of the rural region with all its recognisable features, such as elderly people, ancient buildings, and old objects. This totality of motifs ensures a diversity which draws the audience's attention to the author's artworks.

Nuanced and hazy photographs of human portraits give the author a specific and unique artistic expression of the human figure that is undeniably original in its entirety. The author's depictions of morning horizons are transferred to the human figure, which shows the artist's unquestionable talent and proves his dexterity in transferring his own techniques, characteristic of his artistic expression, to different motifs. With this move, Šimić Tonin successfully leaves an artistic legacy in the form of a unique imprint in the world of photography.

Mihael Banić


Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.