Kolumne

srijeda, 17. svibnja 2023.

Katarina Zadrija | Gda je Turčin po cierkve jahal„Jesu vam se ščepci smrzli?“ - Pitala je Baba.

„Bormeš sem zadnji čas rouže porezala. Diete si je furt v ščepce hukale.“- odpovrne Mama.

„Ojdi se zgrej“ - pozvala me Baba.

Ja i Mama smo vu vrčaku pobrale se mrtviečke rouže. Zutra bou mraz, a trieba je vience za Sesvete plesti. Š čiem bi je plele če bi se rouže smrzle?

Tata je donesel vodu z zdenca. Mama je rouže nametala v dva veljike lonce na pod kre peći.

V kuhinju se vljezava z predsoblja. To je soba zmed kuhinje i prve hiže, a v predsoblje z drvenoga ganjka. V kuhinje je mam za vrati gredenc. A v gredencu v gournje ladice su 505 bombouni. Baba z njimi gospodari. Saki dan mi da jenoga. Velji da se nie trieba vučiti na obljizieke. Na drugem su kraju od vrat čez koje se z predsoblja vljezava, vrata su za vu zanju hižu. Kre vrat je peč, do peči stoljec z kantu za vodu, kre kante stalaža za mertučje. Na gournje poljice na stalaže su poslagane jabouke i de koja dišeča dunja. Sa kuhinja diši po dunja.V sredine kuhinje je drveni veljiki stol, pred stolem dva štokrljini i jen naslonjač. Za stolem kauč.

„Idem dojit, a vi gazdarice složite večerju.“ - rekla je Mama gda je z stalaže pobirala vedricu za dojiti.

„Na, nareži sira na šnitice.“ - velji mi Baba gda na stol pred mene meče preveli sir.

„Tu ti je deska. Pazi da se neš poriezala. Ja boum nariezala luka, jošče su dva paradajzi kiesni z vrčaka. Oni boudu očli v sele, Stara baba i Ded več spiju, dok oni otidu mi si boumo pekle pere na table.“

Mama je došla z pounu vedricu mljieka. Precedila ga je čez gazu po čupi naslagani na stolu i mene v mouj plavi lonček natočila. Fine mi je friške touple mljieke, od čije pene imam biele mustače. Same sem si zela mučke sira. Gda su se navečerjali Mama i Tata su reklji da idu k Vujcu. Štele mi se z njimi iti, alji me je Baba privinoula i prišepnoula:

„Nam bou doma ljepše.“

Oni su očli, a Baba je obieljila kroumper. Dala je i mene nouž. Nek zriežem na šnitice, za pere na table. Ne daju mi nouža gda sem sama. Same gda je nešte od njih blizu. Da si ne bi kej napravila.

„Pazi, kroumper je trd, nouž bi ti se mogel zmeknuti. Na tenjke šnite ga reži.“

Niesmo sega mam narezale, da ne bi počrnel. Same dva, druge dva boumo gda se of speče.

„Dej gasi struju. Em nie toga gada bile ni trieba. Kej misljiš kuljike to peneze košta!“ - velji Baba – „Vič kak je sad lijepe.“

„Baba znaš kak Vujec zna lijepe joupce po zidu od tenji risati!“

„Je, je, sakakve on huncutarije zvađa. Dej zdeljičku, of je več pečen. Posolji ga, alji ne preveč. Bi po noči bile žeđne. Još boum ovu turu spekla, nam je i ove prve dosti, alji nek bou. Boudu naši pojeli gda se vrnu. Seni sim i posluni“. - Sela sem si k Babe v krile.

„Ove kej ti boum poviedla je istina i to se nigdar nesmi zabiti! Dobre si zapometi da bouš znala svoje dece povedati. Vič, nie ti Varoš bil tam de je sad. Ona cierkva, to nie cierkva, to je grobna kapeljica. Varoš ti je bil vende znad Duhanove druge hiže, vene v koje je Rudolf živel.Gore na briegu za šumu tam de su sad gurice, čiste do Mareniča je bil Varoš. Tu su bili semnji i trgovci su tu živeli. To je bile bogate meste. Pak pogleč sad tam na veni gudura ljudi žive, tam su bile gurice, a ovde de je meste prije bile je poune ljepši plac. Cierkva je bila gore na briegu znad Filešove hiže zidana z kamenem, veljika, poune vekša neg vena tam. Vele stari ljudi da je bila posvećena Majčice Bouže. Turci su se poharali, popljačkali, cierkvu zrušili, ljude potoukli, meste prižgali. Krf je po zemlje kak voda tekla. Znaš kak je bile bogate meste, kad Turčin nie Grada diral1 neg je same na Varoš išel.Vele ljudi gda su se popljačkali da je Turčin jahal po cierkve i kej je bile za prižgati prižgal. Ounda su cierkvu do funduša zrušili. Nigdar več nie nište na mestu de je Varoš bil živel. Varoša nie bile. Poklje su gospoda doseljili Zagorce kmete tam na drugi brieg de je sad Varoš. Tam su ti bile same gurica a oko cierkve Svetoga Lovriča je bile gruoblje. Od gda su Turci zrušili farnu cierkvu, meša se vunje služi. Poklje je i jen Šaško dal svoje polje Krč za nouve groublje."

"Baba, a zake Turčin nie išel na Vrbovec?"

"Je, pak ti onuda Vrbovca nie ni bile. Par hiž morti."

„Baba kej je Turčin baš se potoukel? I malu decu?“

„Je nek, ti je to bila grda sila. Koga niesu potoukli, toga su v roublje otpeljali.“

„Kej su mu deca bili krivi? Čuj jelji jošče ima takvi Turcof? Kej bi bile da sim doujdu? Mene je Baba stra!“

Baba me na to još bolje stisne k sebe.

„Niš se ti neboj, sad su ti druga vremena, Turcof več nie, su očlji v Tursku, nemru oni sim doujti. A da doujdu, je ja mam z botu po rite, neboudu oni moje diete strašili. Boumo se mi dvie sad pomoljile Bogeku za zdraviče tebe, Mame, Ocu ti, Dedu, mene da te boum još douge mogla čuvati. Oče naš koji jesi...“

„I Stare babe! Oček naš, oček ...kak su ljiepe tenje po zidu! - V šporetu tancaju sake fele i farbe jezeki. Bogek! Turčin je sele vužgal! Baba, Baba, mene je stra! Naj me dati, naj me dati Babaaa!“

„Zbudi se, em si tu v mojem krilu, Bogek te dragi čuva, a anđeljek brani, kej si grde senjala?“

„Turce Baba, Turce! Čuj, idu!“

Nešte je otprl vrata. Bili su to Mama i Tata.

„Kej je bile?“

„Sem je pripoviedala o stare cierkve, pak je zaspala i grde senjala.“

„Mama si vidla Turce? Jesu prižgali sele?“

„Nie Turcof, niš se neboj, ojdi k mene idemo spat. Večeres boudeš z nami spala, nište ti niš nebou niti neće.“

Stisnula sem se na postelje Mame v krilu i zaspala. Drugi dan je hiža po mrtviečki rouža dišala. Kak f cierkve. Vune je bil mraz kak snieg.

Fala bogeku kej smo rouže pobrale v hižu. Bormeš poklje ovoga mraza ne bi bile z čiem grobe kinčati.“ - rekla je mama.

Vune je fejst zima. Ded je naciepal vrpu drf. Trieba f hižu pounu kištru nanositi. Šte bi zutra drva ciepal i nosil? Od srama ljudi, to se moura dan prede napraviti. Posel je to za decu, kak i purane čuvati i krave na paše držati. Babe su zaklale sesvečkoga purana. Veli se sesvečki zate kej se na Sesvete peče. Mlada baba je srdita. Je zgledal veljik i bil je žmekek v rouke, ali je hud. Same kosti, velji baba. Jošče je rane. Puranem je doba za Božić. Za Sesvete se ne dospeju zdebljati. Furt goundra da bi bolje bile da je zaklala rožaka, staroga, mladi je prirasel, pak se po dvoru pouđaju. Jen drugomu ne da kokoši gaziti. Mama je rekla da je njega treba opkuhavati prede pečanja da ne bou trd i da je to preveljika briga. Jošče je prošli tieden Mama grobe nakopala. Čiste na dromnem i gore prometala mehenj kej je Ded z šume donesel. Odvečer je očla z Tecu skup po mehnju popikati rouže. Morti ovu nouč ne mraza. Če bou, se je bou pofuril, alji nie moči grobe gole ostaviti, a na Sesevete se moura biti vredne. Na svetek se ne kopa po zemlje ni ne piču rouže. Tak mi je Baba poveidla. Šte prede ne dospi, kinča grobe i na Sesvete. Sem z Mamu štela iti, ali su rekle da je to daljeke za hojditi i da bi njim same pačila. One nose poune roke košari z roužami. Si je Mama i motiku zela če bi treba kej poravnati na grobu. Vience boude jutre Tata na bicikljinu odvezel i privezal za križe. Baba pe k rane meše, pak bou poriktala če kej jošče treba. Mi pemo poklje obeda svieče prižgati, morti i k opolneišnje meše dospemo.

Ded je z kljeti donesel opletenjku vina, da ne moural zutra iti v kljiet. Bi bile sramota. Če bi baš on morti rajši bil z pajdaši v kljiete nek doma. Znam kak sem i ja rada z svojemi pajdaši. Nikak mi se neče dimam iti. V jene je rouke nosil opletenjku, pod drugu šibje z veza kej je narezal za vience plesti. Večer se boudu vienci pleli. Mama i Baba boudu plele, ja njim boum rouže dodavala. Gda je došala dimam Mama je povedala da je spregledala te plastične kupovane vience i da je niesu niš ljiepi. Alji po sredine imaju kiticu. Niesu šuplji kak naši.Velji Tate da trieba zafrknuti na okrouglem šibe za vienec, ne na dougoljastem i po sried deti v križ šibe na koje peju rouže za kiticu v sredine. Poklje doujbe kraf su ona i Tata složili te šibe za vience. Dobre su je z drotem povezali. Baba je rouže zvadila z kante i podriezala njim kljičke. Pometala je po starem stoljnjaku po stolu, če je jošče de koja mokra nek se ocedi.

„Boumo Dedu i Babe plele vienec onak po moderni.“ – velji mama

„Moje Mame nie treba modernoga vienca.“ – javi se Mlada baba.- „Nje boumo složile starinskoga, i takof je ljepi.“

„Miljek, sim doujdi“ - pozvala me Baba – „Dej zvadi bušpan z kante. Sem ga odvečer oprala, se je ocedil. Senjek ga pomeči tu po stoljnjaku da ne bi bil jošče moker.“

„Se znisljiš kak nam je Stari ded navek šibe frkal?“ pitala je Mlada baba.

„Je mouj pokonji, bil je dober kak kru“ - javila se od peči Stara baba.

„Nem rekla, bil je dober, ali je bil kak babnjak.“ – veli mama – „Em je navek kre bab bil. Se je štel znati. A se zmisljite kak nam je prigovarjal gda smo veince plele? Ni jena rouža mu nie bila praf. Te bi ovak, pak onak“ – veli mama.

„Je, pak si nie mouj tatek bil krif kej je ženjski sviet imel rada. Nies se potem pitanju ni ja zgubil“ – javi se Ded.

„Dejte čkomete! Če ona niš ne mislji, kej mouraš i ti blazniti“- obrnula se k dedu Mlada baba.- „Kej ne vidite da si Stara baba souze briše“ - pošepečki njim je rekla.

A Stara baba se pomučku digla od peči i same potihe rekla: - „Laku nouč“.

Jen čas su si čkomeli. Ja sem Mame dodavala bušpan i rouže. Mlada baba je držala vienec, a Mama je plela.

„Dej sad podigni da ja vidim kak to zgleda.“ – velji Mlada baba – „Ovu zanju roužu

mekni. Presiera je, prebljed bou vienec. Tu deni bramsku roužu. Čekaj male naj još spuščati. I onu ljubičastu mekni. Deni ovu ljepu rozastu.“

Mama je babu poslunula.

„Čuj Vunja je vmrla pred mesec dana. Bou i nje svieču trieba vužgati. Bi je i de koju roužu na grob piknula. Bila je dobra. Se zmisljiš kuljike pout je ovu dekljicu čuvala gda smo imele posla.“ – velji mama

„Imaš praf em smo navek bratu i bratiču tam prižigale svieču, sad su tri. Senjek, svieča košta peneze, a rouži imamo. Ja pem k jutrešnje meše, pak boum popikala rouži, šte zna jelji je bou sneha koju roužu na grob diela, a ti poklje, odvečer gda pete na groublje prižgi svieču. – otpovrne Mlada baba.

„Ja oču, oču ja! Mene je Vunja čuvala, oču ja vunje prižgati svieču“ – cukam mamu za roukaf.

„Ojte k vragu škrtomu“ – velji Tata Mlade babe. – da si ne bi bratu i neveste dvie svieče prižgala, to je vraža laž! Se ponašate kak da ste najvekša sirotinja. Sem ja te svieče kupil, ji je dosti! Jenu ti prižgi, drugu dej detetu nek prižge“ – obrnul se tata k mame.

„Ojdi spat, naj se svaditi, em znaš da boum prižgala“ – prišepnoula je mama tate. Mlada baba se dielala da ne čuje.

Gda je tata očel na postelj, same je premrmljala: - „Gda me ne, se boute zatrajali“. - Pričele mi se zevati. Velji mama:

„Dej si deni vode v lavor pak se vmi i noge si operi. Ojdi spat“.

Pokrila sem se do nosa. Mama i baba su zdemlju zmoljile „Oče naš“ Dreimljem. Bušpan švasti, cvetje diši...

Drugi dan, na Sesvete, smo mam poklje obeda išli na groublje. Peški, ja, mama i tata. Poprečki priek Zviezde, po polju. Tam je Turčin sele prižgal. Gda smo došil na vrh veljikog brega, mama je rekla:

“Vič miljek, tu je negda bila cierkva Majčice Bouže. To je jedna jedina prava istina. Če i nie nigde zapisane, alji naši stari nas tomu od vajkada vuče. Morti se šte gda i zmislji, pak bou išel funduša iskat. To kej ti mi pripovedamo nigdar nesmiš zabiti. Decu gda bouš imiela takaj bouš tomu vučila. Dej se prekriži da ti Majčica Bouža da sreču i zdraviče.“

Na groublju je več se bile poune ljudi. K meše smo zakesneli, alji je velečasni došel grobe blagosloviti i pri glavnomu križu se za se mrtve na groublju pomoljiti.Vunje sem svieču prižgala. Bila sem več fejst trudna, gda smo išli dimam. Tata me na ruoka nosil, pak sem mu na pleču zaspala. Senjala sem da Vunja ide s kravami napašu. Da i mene zove:

„Ojdi, idemo, bil je mraz, trnine su veda fine, ojdi boume je brale!“

Čula sem mamu kak pita tatu jesem mu žmeka.Velji da niesem.

Velji tata:

Dej tu postani, gde je bila stara cierkva. Vič kak je to veljiki brieg. Kak se na daljeke vidi. I gradeičke groblje2 i naše.

„Bormeš je! Vič kak je veda po kmice to ljiepe videti!“ – otpovrne mama.

Ja sem se same pošmaljala po tatinem ramenu i još ljepše zaspala. I Vunju kak anđela i slatke trnine senjala.

_______________________________________________________________

1 Lovrečina Grad, 2 groblje u Gradecu kod Vrbovca
______________________________________________________________

Pripovjetka je napisana prema legendi po kojoj je selo Varoš, današnje Lovrečina Varoš, bilo na drugom mjestu, bliže dvorcu Gospoštija Gostović, danas Lovrečina Grad, na brijegu ponad sadašnjeg sela Banova. Prema legendi to je bilo bogato trgovište u kojem je bila raskošna kamena crkva. Crkva je bila posvećana Blaženoj Djevici Mariji. Za sadašnju crkvu se govorilo u narodu da je bila grobna kapelica, puno manja jer je nakon rušenja kamene crkve dograđivana kako bi preuzela funkciju župne crkve. Nadiranjem Osmanlija mjesto je razrušeno, narod pobijen ili odveden u roblje. Govorilo se da je krv zemlju natapala. Predaja se prenosi s koljena na koljeno, a stariji stanovnici pokazuju mjesto gdje je bila crkva na dijelu koje se naziva Zviezda. U knjizi Križevački, Kalnički i Vrbovečki kraj u srednjem vijeku autor Ranko Pavleš na strani 259, navodi podatak iz 1338. godine u kojem se kod prodaje imanja Gostović navodi da su zemlje oko crkve Blažene Djevice izuzete iz prodaje. (CV, sv. X., 20. XI. 1338., str. 423.). Isti autor na istoj strani navodi, citiram: Godine 2014. izvršeno je rekognosciranje terena na području nekadašnjeg posjeda Gostović. Samo za položaj Zvezda kraj sela Marenića ima pokazatelja postojanja srednjovjekovnog objekta – možda crkve. (T. Tkalčec, Terenski pregled okolice grada Vrbovca 2014. G. (rkp) str. 11).

U knjizi Spomenica župe Sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši grupe autora u izdanju Tkalčić Zagreb, 2006. g. na str. 69, zapis upravitelja župe Karla Zvonarića, pod naslovom: Zapažanja o starosti crkve na temelju strukture zida (1940.).

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.