Kolumne

ponedjeljak, 22. siječnja 2018.

Dubravka Borić | Vȍnji štrôdih


(čakavica- pučiški idiom)


Nad ogrȁdon punuõn trũdih
prilĩćedu tȉčice.
Hrȅbi riestedȕ
iz žiẽdne crjenȉce.

Napȑćeni konjȉ
smȍkov,
vȉšonj,
kombȍlih...

Štrôde punȅ
zrȉlih vȍnjih.

Mȍdri trlīšȉ,
mȍdre bisōgȅ,
griēdȕ, griēdȕ...
iz bĩle petrôde.

Štrôde vãzele
od stīnjiẽ vȍnje.

Ȍsti,
kopîšća,
mrȉžice,
parangōlȉ...

dovũkli u štrôde
vuônj muôra i sȍli.

Od sviẽca zavonjãle
po štrôdi murtȉle.
Nuônoti i nȍne
za ȕho hi zadȉle.

Ćapãle se ručȉce
za šćōpȅ i pandȉle.
Na mȉsi zavonjãle
košȕjice bĩle.

___________________________________________________

štrôda - pokamenjena ulica
kombuôl - grozdovi koji vise na odrezanoj grani vinove loze u svrhu sušenja
vȍnji - mirisi
trlĩš - radno odijelo
bisōgȁ - radna torba od trliša koja se nosila o ramenu
griēdȕ - idu
petrôda - kamenolom
stīn(j)a -  kamen
kopîšća - alatka za ribolov
parangōl - udice zavezane na konopac u međusobnoj udaljenosti od nekoliko cm
muôre - more
od sviẽca  od blagdana, od nedjelje
murtȉla - bosiljak
nuôno - djed
nȍna - baka
ćapȁt - uhvatiti
šćõp - štap za poštapanje
pandîl - suknja
bĩlo - bijela

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.