Kolumne

srijeda, 7. lipnja 2017.

Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017.


vrijeme: 06.06.2017.
prijava: 26.06.2017.
url: http://www.min-kulture.hr

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini. Poziv je otvoren do 26. lipnja 2017.

Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi
za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

I.

Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i  pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti.

II.

Putem Javnog poziva podržavat će se sljedeće aktivnosti na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti:

- otvaranje i opremanje knjižara (dio troškova kupovine ili najma prostora, dio režijskih troškova najviše do 12 mjeseci, uređenje prostora, nabavljanje polica i drugog namještaja, nabavljanje informatičke opreme
- unaprjeđenje knjižarske djelatnosti (redizajn postojećih prostora i modela poslovanja uključujući promidžbu, dovođenje novih kupaca i sl.)
- zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti (sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe, ne više od 5.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu))
- zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti (sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe, ne više od 5.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu))
- promidžbene akcije (sajamska i festivalska događanja) kojima se potiče prodaja i razmjena knjiga te čitanje
- promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima (s naglaskom na novim medijima)
- organizacija promotivno-prodajnih manifestacija (naročito u okviru knjižarske djelatnosti)
- razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga (e-knjižare i e-knjižnice)
- nabava i razvoj novih softvera i tehnologija kojima se unaprjeđuje poslovanje i proizvodni proces u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti (uključujući pretplate za korištenje softverskih rješenja i sustava)
- razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga
- aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike
- uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti (evaluatori, honorarni suradnici za razvoj novih ideja, mogućnost pokrivanja dijela troška plaće zaposlenika u okviru prijavljenih razvojnih projekata)

III.

Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781002 osigurano je 2,000.000,00 kuna.

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.
 
IV.

Prijava na Javni poziv treba sadržavati prijavnicu te sljedeću dokumentaciju:

· preslik obavijesti o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (prema NKD-u 2007.)
· popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
· preslik rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, odnosno ako ima više osnivača, društveni ugovor iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva
· preslik kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za poslovnu godinu 2016. koje je potvrdila FINA
· potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja
· izjava o nepostojanju duga prema zaposlenicima
· preslik Obrasca JOPPD (strana A i B) i potvrda o zaprimanju za svibanj 2017. godine
· preslik obrtnice (ako je zajednički obrt, treba dostaviti i preslik ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva) i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra (samo ako je prijavitelj obrt)
· preslik cjelovite prijave poreza na dohodak za 2016. godinu.
· predugovori ili odluka za namjenu zapošljavanja, ponude/predračuni i razrađeni troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore najranije od 1. lipnja 2017. godine
· detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama i sl.)
· Razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore s opisom dosadašnje djelatnosti (obavezno na mrežnim stranicama prijavitelja objaviti programski i strateški plan rada i razvoja za sljedeće tri godine)

Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva - prijava“, mogu se poslati poštom ili osobno predati u uredovno vrijeme u pisarnici Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

Neće se razmatrati zahtjevi koji nisu dostavljeni na ispunjenim prijavnicama, s traženom dokumentacijom i u navedenome roku, kao i oni koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog poziva.

 V.

Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će posebno Povjerenstvo. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva.

Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr.

VI.

Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenome roku dostaviti Ministarstvu kulture Izvješće o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom.
Ministarstvo kulture zadržava pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskoga korištenja dodijeljenih sredstava.

VII.

Javni poziv traje 20 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. 

(www.min-kulture.hr)

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.